algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

garantie voorwaarden

 

 

 

 

 

© BAB Zonweringen B.V.

 

 

 

 

 

Markies

Serre zonwering

Uitvalscherm

Terrasscherm

Screen

Rolluik

Fotos

Raamdecoratie

Fabrieksgarantie en garantie van BAB Zonweringen BV

Gefeliciteerd met uw keuze voor een kwaliteitsproduct van BAB Zonweringen bv!

Onze leveranciers ondersteunen de door BAB zonweringen bv verstrekte

garantie voor een deel met hun fabrieksgarantie.

BAB Zonweringen bv garandeert gedurende 2 jaar na aankoop alle gebreken

welke hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten, een en ander ter

beoordeling van BAB Zonweringen bv.

De aansprakelijkheid van de fabrikant van het product en BAB Zonweringen bv beperkt zich tot het gratis leveren van onderdelen aan uw leverancier van de de fabrikant van het product zonwering.

De garantie van de fabrikant van het product en BAB Zonweringen bv strekt zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die de fabrikant van het product en BAB Zonweringen bv zelf verkrijgt van haar leveranciers. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Door onoordeelkundig gebruik, onjuist of onvoldoende onderhoud, foutief

uitgevoerde reparaties, of onvakkundige installatie vervalt alle aansprakelijkheid

op de de fabrikant van het product of BAB Zonweringen bv.

Vervolgschade wordt te allen tijde uitgesloten.

Algemene condities

Bij storingen, beschadiging of andere klachten, dient u zich altijd binnen

14 dagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te

ontdekken, te wenden tot de leverancier waar u het product gekocht heeft.

Deze leverancier moet in alle gevallen de gelegenheid krijgen een eventueel gebrek te herstellen of een bewerking opnieuw uit te voeren. De eindgebruiker zorgt ervoor dat de toegang tot de geleverde zonwering op geen enkele wijze wordt belemmerd. Alle bij reparatie eventueel benodigde bouwkundige en andere voorzieningen, zoals hijs-, hef- en transportmiddelen, steigers, glazenwasinstallaties en energievoorzieningen, evenals eventueel gemaakte reis en verblijfkosten zijn niet voor rekening van de zonweringleverancier, de fabrikant van het product  of BAB Zonweringen bv. U kunt alleen een beroep doen op garantie als u aan al uw eigen verplichtingen ten opzichte van de zonweringleverancier of BAB Zonweringen bv heeft voldaan.

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:

1 verwering en/of normale slijtage, bijvoorbeeld het verlopen van de eindafstellingen van het geleverd zonweringproduct of vervuiling / veroudering van zonweringdoek;

2 het niet of onjuist naleven van de meegeleverde bedienings-, onderhouds- en reinigingsvoorschriften;

3 installatie, montage, wijziging of reparatie van de zonwering door u zelf of door

derden;

4 kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

5 beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van de omgeving, waaronder het milieu, overvloedige regen en blootstelling aan een windkracht hoger dan die in de voor de geleverde zaak geldende norm;

6 filiforme corrosie;

7 gebreken die bij de (op)levering van uw zonwering al geconstateerd hadden kunnen worden.

In het geval van zonweringen die voorzien zijn van doek, vindt u op de pagina “onderhoud” de beste methode om uw product te reinigen.

Op de pagina producteigenschappen wordt u geattendeerd op een aantal normale eigenschappen van zonweringdoek en zonweringen. Deze eigenschappen vallen niet onder de garantie.

omhoog

Zie voor de voorwaarden van de fabrikant de betreffende website.