BAB Zonwering & Rolluiken

algemene voorwaarden

 

garantie voorwaarden

 

© BAB Zonweringen B.V.

 

Markies

Serre zonwering

Uitvalscherm

Terrasscherm

Screen

Rolluik

Fotos

Raamdecoratie

 

 

 

 

Zonwering is niet bedoeld als wind- of regenscherm!

 

Harde wind en neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstigbeschadigen.

 

Elektronische zon/wind besturingen zijn slechts een hulp middel en geven geen optimale bescherming tegen de weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden van BAB Zonwering B.V.

 

 

01

 

 

Toepasselijkheid

 

 

01.1

 

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BAB Zonwering B.V., alsmede op alle door BAB Zonwering B.V. met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

 

 

01.2

 

 

Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door BAB Zonwering B.V. niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

 

 

01.3

 

 

Afwijkingen van de voorwaarden binden BAB Zonwering B.V. slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

02

 

 

Aanbiedingen

 

 

02.1

 

 

Alle aanbiedingen van BAB Zonwering B.V. zijn vrijblijvend.

 

 

02.2

 

 

Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van BAB Zonwering B.V. zijn eerst na schriftelijke aanvaarding voor BAB Zonwering B.V. bindend.

 

 

03

 

 

Levering

 

 

03.1

 

 

Alle producten van BAB worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

 

 

03.2

 

 

BAB Zonwering B.V. heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

 

 

03.3

 

 

Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

 

 

03.4

 

 

Overschrijding van leveringstermijnen door BAB Zonwering B.V. geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

 

 

03.5

 

 

Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 

03.6

 

 

Alvorens (verder) te presteren of te leveren is BAB Zonwering B.V. voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

 

 

03.7

 

 

BAB Zonwering B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens BAB Zonwering B.V., ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

 

 

04

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 

04.1

 

 

De door BAB Zonwering B.V. aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van BAB Zonwering B.V. totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

 

 

04.2

 

 

Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens BAB Zonwering B.V., is BAB Zonwering B.V. gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.

 

 

05

 

 

Prijzen en betalingscondities

 

 

05.1

 

 

De door BAB Zonwering B.V. gehanteerde prijzen zijn gerekend af fabriek, exclusief kosten van transport/verzekering en verpakking, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.

 

 

05.2

 

 

Facturen van BAB Zonwering B.V. dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

 

 

05.3

 

 

Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.

 

 

05.4

 

 

In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

 

 

05.5

 

 

Al hetgeen de wederpartij aan BAB Zonwering B.V. is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, danwel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

 

 

05.6

 

 

BAB Zonwering B.V. is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

 

 

05.7

 

 

BAB Zonwering B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

 

 

06

 

 

Reclames

 

 

06.1

 

 

Reclames ten aanzien van de door BAB Zonwering B.V. geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan BAB Zonwering B.V. te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

 

 

06.2

 

 

Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens BAB Zonwering B.V., evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

 

 

06.3

 

 

In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

 

 

07

 

 

Aansprakelijkheid

 

 

07.1

 

 

In geval van gegronde reclame is BAB Zonwering B.V. slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, danwel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door BAB Zonwering B.V. zij terugontvangen, zulks ter keuze van BAB Zonwering B.V.

 

 

07.2

 

 

Voor het overige is elke aansprakelijkheid van BAB Zonwering B.V. voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen, uitgesloten.

 

 

08

 

 

Overmacht

 

 

08.1

 

 

Van overmacht aan de zijde van BAB Zonwering B.V. is sprake, indien BAB Zonwering B.V. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van BAB Zonwering B.V. als bij derden van wie BAB Zonwering B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van BAB Zonwering B.V. ontstaan.

 

 

08.2

 

 

Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke BAB Zonwering B.V. door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

 

 

08.3

 

 

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaanmaking van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

 

 

09

 

 

Ontbinding

 

 

09.1

 

 

Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens BAB Zonwering B.V. rustende verplichting is BAB Zonwering B.V. gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door BAB Zonwering B.V. geleden c.q. te lijden schade.

 

 

10

 

 

Toepasselijk recht en forum

 

 

10.1

 

 

Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van BAB Zonwering B.V., hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van BAB Zonwering B.V.

 

 

11

 

 

Garantie

 

 

11.1

 

 

Op alle producten geeft BAB Zonwering B.V. 2 jaar garantie vanaf factuurdatum. In de garantietermijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos ter vervanging aangeboden.

 

 

11.2

 

 

De klant kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.

 

 

11.3

 

 

Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen,schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.

 

 

 

 

 

Aldus opgesteld te 's-Gravenhage d.d. 1 december 1987